Archive for lập trình

Đố vui lập trình (2)

Posted in Uncategorized with tags , , , , , on Tháng Một 19, 2010 by quangphuc

Nào chúng ta hãy tiếp tục với câu đố vui số 2 nhé.

Câu hỏi:

Cho một mảng các số nguyên, trong đó có duy nhất một số xuất hiện đúng một lần trong mảng còn các số còn lại có mặt đúng 2 lần. Hãy viết một đoạn chương trình đưa ra số có mặt đúng 1 lần.

Advertisements

Đố vui lập trình (1)

Posted in Uncategorized with tags , , , , , on Tháng Một 18, 2010 by quangphuc

Bài này mở đầu một loạt các bài về đố vui lập trình (cũng là các câu hỏi phỏng vấn liên quan đến lập trình được cho là được hỏi bởi google, microsoft, ebay, yahoo,…), phần này cũng có tham khảo các câu hỏi phỏng vấn từ blog khoa học máy tính và một số nơi khác.

Câu đố 1:

Cho một mảng các số nguyên, hãy viết một đoạn chương trình để cho biết trong mảng có số nguyên được lặp lại.

Thuật toán với độ phức tạp O(n^2) khá đơn giản như sau:

Input: Mảng A[1..N]

Output: True or False

Algorithm:

1. for i=1:N,

2.   for j=1:N,

3.      if (A[i]==A[j])

4.         return True;

5. return False;

Bạn hãy thử sức đề xuất thuật toán O(n) nhé!